[kde-russian] Re: [kde-russian] Re: [kde-russian] Re: [kde-russian] ðÁÒÁ ×ÏÐÒÏÓÏ×

Nick Zhuravlev =?iso-8859-1?q?zhuravle_=CE=C1_chem=2Eumn=2Eedu?=
Вс Июл 28 13:35:12 MSD 2002


îÅ ËÏÛÅÒÎÏ ËÁË-ÔÏ -  Õ ÎÅÍÃÅ× ÅÓÔØ, Õ Û×ÅÄÏ× ÅÓÔØ, Á Õ ÎÁÓ ÎÅÔÕ.

nick

ps. compendium, ËÏÔÏÒÙÊ ÔÁÍ ÕÐÏÍÉÎÁÅÔÓÑ, - ÐÏÌÅÚÎÁÑ ×ÒÏÄÅ ÛÔÕËÁ.
öÁÌØ × faq ÎÁ ËÄÅ.ÒÕ ÏÎÁ ×ÒÏÄÅ ÎÅ ÕÐÏÍÉÎÁÅÔÓÑ


Thus spake á.ì. ëÌÀÔÞÅÎÑ (asoneofus на kde.ru):

> 28 éÀÌØ 2002 12:45, Nick Zhuravlev ÎÁÐÉÓÁÌ:
> > á ÐÏÞÅÍÕ ÎÁ ÓÁÊÔÅ KDE
> > (http://i18n.kde.org/teams/index.php?action=info&team=ru) ÎÅÔÕ
> > ÓÓÙÌËÉ ÎÁ kde.ru ?
> 
> 
> 	"á ÚÁ ÞÔÏ" - "á ÐÒÏÓÔÏ ÔÁË" :)
> îÕ, ... ÎÅÔÕ - É ÎÅÔÕ :)
> 
> -- 
> ÷ÓÅÈâÌÁÇ!       á. ì. ëÌÀÔÞÅÎÑ
>  mail:	asoneofus на kde.ru
>  www:	http://www.asoneofus.nm.ru
>  icq:	113679387
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> kde-russian mailing list
> kde-russian на lists.kde.ru
> http://lists.kde.ru/cgi-bin/mailman/listinfo/kde-russian




Подробная информация о списке рассылки kde-russian